Slide background
Slide background
Slide background

Үйл ажиллагааны ил тод байдал

АЙМГИЙН НИЙТИЙН НОМЫН САНГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНДАА МӨРДӨХ ХУУЛЬ ТОГТООМЖИЙН ЖАГСААЛТ
 • Монгол улсын Үндсэнхууль
 • Монгол улсын Төрийн албаны тухай хууль
 • Засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хууль
 • Хөдөлмөрийн тухай хууль
 • Авлигын эсрэг хууль
 • Архивын тухай хууль
 • Төсвийн тухай хууль
 • Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлын зөрчлийг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хууль
 • Мэдээллийн ил тод байдал ба мэдээлэл авах эрхийн тухай хууль
 • Номын сангийн тухай хууль
 • Захиргааны хариуцлагын тухай хууль
 • Иргэний хууль
 • Иргэдээс төрийн байгууллага, албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэх тухай хууль
 • Хувь хүний нууцын тухай хууль
 • Байгууллагын нууцын тухай хууль
 • Төрийналбаныстандарт
 • Монгол Улсын Засгийн 1996 оны 265 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Мэдээллийн цаг” сурталчилгаат ажлыг зохион байгуулах тухай
 • УИХ-ын 2003 оны 48 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Архидан согтуурахаас сэргийлэх, хяналт тавих үндэсний хөтөлбөр
 • УИХ-ын 2002 оны 41 дүгээртогтоолоорбатлагдсанАвлигатайтэмцэх үндэснийхөтөлбөр
 • Төрийналбанызөвлөлийн 2012 оны 134 дүгээртогтоол / Гэрээбайгуулахзаавар, ТАХ-ийн үйлажиилагааны үрдүн, мэргэшлийнтүвшинг үнэлэхжурам/
 • Монгол Улсын Засгийн газрын 2006 оны 160 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Хууль тогтоомж, Ерөнхийлөгчийнзарлиг, Засгийнгазрыншийдвэрийгхэрэгжүүлэхажлыгзохионбайгуулах, үрдүн, биелэлтийгдүгнэхмэдээлэхжурам”
 • “Байгууллагын архивын ажлын үндсэнзаавар” 2007 он
 • ЗГ-ын 2013 оны 322 дугаар тогтоол
 • ЗГ-ын 2009 оны 143 дугаар тогтоол
 • ЗГ-ын 2005 оны 67 тогтоол /Иргэдийн өргөдөлгомдлыгшийдвэрлэхтэйхолбогдсонзаримаргахэмжээнийтухай/
 • Зохион байгуулалт, захирамжлалын баримт бичгийн стандарт 2011 он
 • Албан хэрэг хөтлөлтийн ажлын үндсэн заавар 2009 он
 • Аймгийн хөгжлийнбодлого, стратегитөлөвлөгөө /2012-2031 он/
 • УИХ-ын Хууль зүйнбайнгынхорооны 2012 оны 05 дугаартогтоолоорбатлагдсан“Албантушаалтныхувийнашигсонирхлынмэдүүлэгболонхөрөнгө, орлогынмэдүүлгийнмаягт, түүнийгбүртгэх, хянах, хадгалахжурамбатлах”тухай
 • Авлигатай тэмцэх газрын даргын 2012 оны 74 дүгээр тушаал
 • Авлигатай тэмцэх газрын даргын 2012 оны 91 дүгээртушаал
 • Авлигатай тэмцэх газрын даргын 2012 оны 196 дугаар тушаал
 • Хүчинтөгөлдөрмөрдөгдөжбайгаахуульэрхзүйнактууд
УНШИГЧИЙН КАРТ ШИНЭЭР НЭЭЛГЭХЭД БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ
 • Иргэний үнэмлэх
 • 1 хувь цээж зураг / 4*6 /

Сэтгэгдэл үлдээх